Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aangepast op 14-07-2022

1. Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Prijsmeister B.V.. Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Diensten tussen Prijsmeister B.V. en Opdrachtgever.

1.2. Prijsmeister B.V. heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Diensten van Prijsmeister B.V.. Met bestellen van nieuwe Diensten, verlengingen en/of herplaatsingen wordt de Opdrachtgever geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.3. Van de Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen worden pas geacht te zijn aanvaard indien Prijsmeister B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd.

1.4. Prijsmeister B.V. wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

1.5. In deze Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

a. Aanbieding: voorstel tot gebruikmaking van de Diensten tegen een bepaald tarief.

b. Diensten: het door Prijsmeister B.V. op alle aangeboden platformen waarop Opdrachtgever links en advertenties en diensten kan bestellen/plaatsen.

c. Prijsmeister B.V.: de Besloten Vennootschap Prijsmeister B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85952672.

d. Offerte: persoonlijk voorstel tot gebruikmaking van de Diensten tegen een in de Offerte bepaald tarief.

e. Opdrachtgever: de consument en/of rechtspersoon die Diensten afneemt bij Prijsmeister B.V..

f. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Aanbod en totstandkoming

2.1. Diensten van Prijsmeister B.V. worden aangeboden op verschillende websites/platformen, per e-mail en/of advertenties.

2.2. Uitingen van Prijsmeister B.V. als genoemd in artikel 2.1 met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

2.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan Prijsmeister B.V. een schriftelijke Offerte verstrekken tot levering van Diensten.

2.4. De Offerte is geldig voor de termijn die in de Offerte is opgenomen. Indien in de Offerte geen termijn is opgenomen, zal de Offerte 14 (veertien) dagen geldig zijn.

2.5. Diensten komen tot stand door:

a. Betaling door Opdrachtgever van, door Prijsmeister B.V., aangeboden Diensten als genoemd in artikel 2.1.

b. Schriftelijke acceptatie van een, door Prijsmeister B.V., schriftelijk uitgebrachte Offerte als genoemd in artikel 2.3.

3. Voorschriften aanlevering en verplichtingen Opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever zal alleen links plaatsen in overeenstemming met het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en de Voorwaarden.

3.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om links te plaatsen naar websites die (mogelijk):

a. schadelijke software of virussen bevatten;

b. illegale muziek en/of films bevatten;

c. drugsgerelateerd zijn;

d. alcohol gerelateerd zijn;

e. onrechtmatige uitlatingen bevatten, die kwetsend, aanstootgevend of discriminerend kunnen zijn. Tevens zijn politieke en racistische links niet toegestaan;

f. op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten, waaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden, onrechtmatig een merknaam te gebruiken/misbruiken; en/of

g. een negatief effect kunnen hebben op derden. Hieronder wordt verstaan, maar niet uitsluitend, links naar negatieve reviews, nieuwsberichten etc.

Onder gerelateerd wordt verstaan, maar niet uitsluitend, verkoop, stimulering, productie.

3.3. Het plaatsen van links of advertenties met erotische content is uitgesloten.

3.4. Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en Voorwaarden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en Voorwaarden, relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, fatsoensnormen en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.

4. Afwijzing/ opschorting/ verwijdering

4.1. Prijsmeister B.V. is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren, op te schorten of geleverde Diensten te verwijderen in geval van niet naleven van deze Voorwaarden, technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard of strekking alsmede van principiële aard dan wel andere zwaarwegende redenen ter interpretatie van Prijsmeister B.V..

4.2. Verwijdering en opschorting, als genoemd in artikel 4.1, van de geleverde Diensten laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten te betalen onverlet.

4.3. Prijsmeister B.V. is gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze, de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de overeenkomst volledig te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden in geval Opdrachtgever, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden vermelde voorwaarden.

5. Garantie/ vrijwaring

5.1. Opdrachtgever vrijwaart Prijsmeister B.V. voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voorvloeiende uit:

a. gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever;

b. handelen en/of nalaten van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.

Opdrachtgever stelt Prijsmeister B.V. in bovenstaande gevallen schadeloos voor kosten (waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand), schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van toezichthouders en derden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens op verzoek van gedupeerde aan gedupeerde worden vrijgegeven. Dit ter beoordeling van Prijsmeister B.V..

5.2. Prijsmeister B.V. levert geen enkele garantie op haar Diensten. De Diensten worden verleend ‘’zoals ze zijn’’.

5.3. Prijsmeister B.V. levert geen enkele garantie op het resultaat van de Diensten.

6. Levering/ uitvoering Diensten

6.1. De bestelling is voltooid na betaling door Opdrachtgever. Bij voltooiing van de bestelling worden de Diensten binnen de volgende termijnen geleverd:

a. Binnen 5 dagen nadat het factuurbedrag is ontvangen door Prijsmeister B.V., indien Opdrachtgever heeft betaald door middel van bankoverschrijving.

b. Direct, indien Opdrachtgever heeft betaald door middel van een online betaalsysteem.

6.2. Prijsmeister B.V. behoudt zich het recht voor om de levering van de Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder de Offerte, Aanbieding of Voorwaarden. Prijsmeister B.V. is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.

7. Tarieven en Betaling

7.1. Vermelde tarieven hebben een indicatief karakter. Met uitzondering van tarieven genoemd:

7.2. Prijsmeister B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.

7.3. Opdrachtgever zal de door Prijsmeister B.V. geleverde Diensten de van toepassing zijnde vermelde tarieven betalen, op de aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt vooraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

7.4. Betaling geschiedt door middel van het online betaalsysteem of door middel van bankoverschrijving.

7.5. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient Prijsmeister B.V. voor dit doel op te geven naar welk e-mailadres de facturen kunnen worden verstuurd.

7.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Prijsmeister B.V. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen.

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Prijsmeister B.V. voert de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Prijsmeister B.V. is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit de door Prijsmeister B.V. geleverde Diensten, indien deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Prijsmeister B.V..

8.2. De aansprakelijkheid van Prijsmeister B.V. gaat nimmer verder dan herplaatsing/her levering van Diensten.

9. Overmacht

Prijsmeister B.V. is niet gehouden tot het (tijdig) nakomen van haar Diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, downtime, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, almede iedere andere situatie waarop Prijsmeister B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefen. In het geval van een situatie van overmacht is Prijsmeister B.V. niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

10. Duur

Opdrachtgever voert bij aanschaf zelf in voor welke duur hij de overeenkomst met Prijsmeister B.V. wenst aan te gaan.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Prijsmeister B.V. in het kader van de Dienst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Prijsmeister B.V.. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent Prijsmeister B.V. aan de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Dienst een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

11.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan Prijsmeister B.V. verstrekt in het kader van de Dienst, blijven berusten bij de Opdrachtgever. Voor zover noodzakelijk voor de levering van de Diensten door Prijsmeister B.V. verleent de Opdrachtgever aan Prijsmeister B.V. gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart Prijsmeister B.V. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking op het gebruik door Prijsmeister B.V. van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

12. Geheimhouding

12.1. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en duur van de Diensten. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Diensten voort.

12.2. Partijen zullen geen vertrouwelijk en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

12.3. Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover;

a. Een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;

b. De informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet;

c. Ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie;

d. Opdrachtgever in strijd handelt met wet en regelgeving, deze Voorwaarden en/of onrechtmatig handelt. Gegevens kunnen in dat geval aan gedupeerde worden vrijgegeven. Dit ter interpretatie van Prijsmeister B.V..

13. Overige bepalingen

13.1. De inhoud van de Diensten en de Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen.

13.2. Prijsmeister B.V. mag bij de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden inschakelen.

13.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Diensten over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prijsmeister B.V..

13.4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel onverlet. Partijen zullen het strijdige deel vervangen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

13.5. Geen rechten kunnen worden ontleend aan typ- en spelfouten.